Taisyklės ir sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Pardavėjas Korean Cosmetic Lab, UAB (toliau - Pardavėjas) teikia paslaugas ir parduoda kosmetikos gaminius (toliau - Prekės) laikydamasis toliau nurodytų sąlygų (toliau - Sąlygos). Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė, suprato ir be jokių apribojimų sutiko laikytis šių Taisyklių ir sąlygų.

Kai Vartotojas įsigyja šioje interneto svetainėje siūlomą kosmetiką, toks tarpusavio susitarimas laikomas nuotolinio pirkimo-pardavimo sutartimi ir jam taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos, reglamentuojančios nuotolinę sutartį (Civilinio kodekso 6.2288 straipsnis, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas).

Prekių pirkimo-pardavimo sutartis (toliau - Pirkimo sutartis) laikoma sudaryta nuo apmokėjimo už Prekes momento.

2. PRIVATUMAS

Pagrindinės Kliento, kaip fizinio asmens, teisės ir laisvės, susijusios su fizinio asmens duomenų tvarkymu pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis (BDAR) ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, yra visiškai apsaugotos.

Pardavėjas nenaudoja ir nesidalina gauta informacija, kurią Klientas pateikia internetu, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Pardavėjas gali apibendrintai tvarkyti asmens duomenis statistikos poreikiams, kad galėtų analizuoti ir tobulinti teikiamas paslaugas.

Kliento asmens duomenis tvarko tik Pardavėjas ir jo verslo partneriai, teikiantys pristatymo paslaugas, IT struktūras ir mokėjimo platformas. Mažiausia asmens duomenų apimtis verslo partneriams perduodama remiantis principu „būtina žinoti“.

Klientas turi šias teises: teisę reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti ar ištrinti savo asmens duomenis, teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu, teisę reikalauti perkelti savo asmens duomenis (perkeliamumas), teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, teisę pateikti skundą nacionalinei asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, teisę susisiekti su Pardavėju ir gauti papildomos informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą.

Pateikdamas prašymą gauti komercinius pranešimus, pavyzdžiui, akcijas, specialius pasiūlymus, Klientas sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis, kuriuos Klientas pateikia registracijos ir užsakymo pateikimo formose, įskaitant Kliento geografinę vietą ir pirkimo istoriją. Pardavėjas taip pat atlieka įvairių rūšių profiliavimą, kaupdamas Kliento pateiktą informaciją, kad galėtų išanalizuoti, kokios paslaugos ir produktai galėtų sudominti Klientą, ir siųsti jam tinkamus komercinius pranešimus. Šiuo tikslu Kliento asmens duomenys tvarkomi tol, kol jis atšaukia sutikimą gauti komercinius pranešimus arba tam tikrais atvejais tol, kol išnyksta būtinybė saugoti gauto sutikimo įrodymus.

Pardavėjas sustabdo komercinių pranešimų siuntimą, kai tik išnagrinėjamas Kliento prašymas. Užklausų apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių veikti pagal Kliento prašymą, o tai gali užtrukti iki penkių dienų.

2.1. PASKYROS SUKŪRIMAS

Užsiregistravus svetainėje ir susikūrus Kliento paskyrą (toliau - Paskyra), pateikti asmens duomenys naudojami siekiant sudaryti su Pardavėju sutartį dėl Paskyros, kuri naudojama kaip komunikacijos kanalas Pirkimo sutarčiai sudaryti, sukūrimo ir palaikymo.

Kurdamas Paskyrą, Klientas patvirtina, kad yra informuotas apie tai, jog jo įvesti duomenys yra tvarkomi siekiant sukurti ir palaikyti Paskyrą, įskaitant, sukurti ir išsaugoti pageidavimų sąrašą ir pirkinių istoriją bei siųsti informaciją, susijusią su Pirkimo sutarties vykdymu, pavyzdžiui, informaciją apie užsakymo vykdymą, užsakymo atnaujinimus ir pan.

Pardavėjui reikia gauti ir tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų sudaryti Pirkimo sutartį naudodamasis Paskyra kaip ryšių kanalu. Jei Klientas nepateiks minėtų asmens duomenų, jis negalės susikurti Paskyros ir sudaryti Pirkimo sutarties.

Be to, pageidavimų sąraše ir pirkimo istorijoje esanti informacija naudojama siekiant pagerinti Pardavėjo teikiamas paslaugas ir produktų pasiūlymus, remiantis teisėtu Pardavėjo interesu kaupti informaciją apie siūlomų paslaugų ir produktų kokybę.

Paskyroje esanti informacija apie sudarytas Pirkimo sutartis (įsigytus produktus), įskaitant visą bendravimą su Pirkėju, saugoma kaip įrodymas, kad Pirkimo sutartis buvo sudaryta ir vykdoma. Šią informaciją Pardavėjas saugo remdamasis teisėtu interesu apsaugoti savo teises ir interesus ginčo atveju ir teisės aktuose nustatyta pareiga saugoti informaciją apie vykdomą verslo veiklą.

2.2. NEUŽREGISTRUOTAS NAUDOTOJAS

Pirkimo sutarties sudarymo tikslais Pardavėjui reikia gauti ir apdoroti asmens duomenis, nurodytus užsakymo pateikimo formoje. Jeigu Pirkėjas nepateikia savo asmens duomenų, jis/ji nebegalės sudaryti Pirkimo sutarties.

Kaip ir užsiregistravusiems naudotojams, Pardavėjas renka ir saugo informaciją apie Pirkėjo pirkimo istoriją siekdamas pagerinti paslaugas ir produktus pagrįstai Pardavėjo teisėtam interesui rinkti informaciją apie siūlomų paslaugų ir produktų kokybę.

Informacija, susijusi su sudaryta Pirkimo sutartimi (įsigytais produktais), įskaitant visą bendravimą su Klientu, saugoma kaip Pirkimo sutarties sudarymo ir vykdymo įrodymas. Šią informaciją Pardavėjas saugo remdamasis teisėtu interesu apsaugoti savo teises ir interesus ginčo atveju ir teisės aktuose nustatyta pareiga saugoti informaciją apie vykdomą verslo veiklą.

Šio tikslo apimtyje Kliento asmens duomenys tvarkomi tol, kol pasibaigia Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas duomenų saugojimo terminas arba sueina ieškinio pateikimo teismui senaties terminas, priklausomai nuo to, kuris iš šių terminų sueina vėliau.

2.3. PALIKTI ATSILIEPIMĄ INTERNETO SVETAINĖJE.

Palikdamas atsiliepimą apie Prekes ir (arba) paslaugas, Klientas sutinka, kad jo vardas, pavardė, Prekei suteiktas įvertinimas ir atsiliepimas būtų paskelbti Pardavėjo interneto svetainėje. Jei Klientas susikūrė Paskyrą naudodamasis galimybe užsiregistruoti per "Facebook", jo/jos sumažinto dydžio nuotrauka pateikiama kartu su atsiliepimu.

Kliento asmens duomenis, susijusius su apžvalgos paskelbimu, tvarko Pardavėjas ir jo verslo partneriai, teikiantys IT paslaugas ir struktūras. Minimalios apimties asmens duomenys verslo partneriams perduodami remiantis principu „būtina žinoti".

3. PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS. INFORMACIJA

Šioje svetainėje pateikiami produktai ir paslaugos bei jų pavyzdžiai, kuriuos Pardavėjas gali pateikti Klientui, skirti tik asmeniniam naudojimui, išskyrus dovanų korteles, kurios gali būti perduotos tretiesiems asmenims. Klientas negali parduoti ar perparduoti jokių paslaugų ar jų pavyzdžių, kuriuos jis gauna iš Pardavėjo. Pardavėjas pasilieka teisę, įspėjęs arba neįspėjęs, atšaukti arba sumažinti bet kokio užsakymo, kuris turi būti įvykdytas, arba produktų ar paslaugų, kurios turi būti suteiktos Klientui, kiekį, jei Pardavėjas savo nuožiūra mano, kad dėl to gali būti pažeistos šios Taisyklės ir sąlygos.

Pardavėjas stengiasi kuo tiksliau aprašyti gaminius šioje svetainėje. Jei su gaminiu susijusi informacija (aprašymas, spalvos ir kt.) pasikeitė, Pardavėjas negali garantuoti, kad bet kuriuo metu svetainėje paskelbtuose duomenyse yra visi naujausi atnaujinimai.

Visa šioje svetainėje pateikiama informacija ir turinys, įskaitant, bet neapsiribojant prekių ženklais, logotipais, paslaugų ženklais, tekstu, grafika, mygtukų piktogramomis, vaizdais, garso įrašais, duomenų rinkiniais ir programine įranga, taip pat jų kompiliavimas ir organizavimas (toliau - "Turinys") yra Pardavėjo, jo filialų, partnerių ar licencijų davėjų nuosavybė, ir yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų tarptautinių įstatymų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, įskaitant įstatymus, reglamentuojančius autorių teises ir prekių ženklus. Turinys negali būti naudojamas jokiais būdais ir jokiais tikslais be mūsų aiškaus raštiško sutikimo.

4. PREKĖS

Prekės - tai Pardavėjo parduodama kosmetika, kuri nėra maisto produktai ir negali būti naudojama kaip maistas. Pardavėjas neleidžia naudoti klaidinančių teiginių apie Prekių veiksmingumą ir kitas kosmetikos savybes vartotojų atžvilgiu ir laikosi geros gamybos praktikos principų kosmetikos gamyboje.

Prekės susideda iš natūralių komponentų, įeinančių į kosmetikos priemonių sudėtį, ir yra saugios žmogaus gyvybei, sveikatai, nekenksmingos aplinkai, atitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nuostatas bei tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos Tarybos direktyvą Nr. 2001/95/EEB dėl bendros gaminių saugos, Europos Tarybos direktyvą Nr. 87/357/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su produktais, kurie, atrodydami kitokie, nei yra, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo.

5. KAINŲ NUSTATYMAS

Visos prekių kainos nurodomos eurais, tačiau kiekviena tam tikroje šalyje veikianti internetinė parduotuvė gali nurodyti kainas vietos valiuta. Jei Pardavėjas gaus Kliento užsakymą, kuriame bus nurodyta kitokia kaina, nei tuo metu nurodyta šioje svetainėje, Pardavėjas susisieks su Klientu ir suteiks galimybę atšaukti užsakymą.

Visoms kainoms taikomas PVM mokestis arba kiti pardavimo mokesčiai, jei jie taikomi. Priklausomai nuo pristatymo paskirties vietos užsakymui gali būti taikomi papildomi pristatymo mokesčiai, kurie bus nurodyti prieš pateikiant mokėjimą ir įskaičiuoti į bendrą užsakymo kainą. Visus muitus ir mokesčius, kuriuos reikia sumokėti norint gauti siuntą Kliento pristatymo vietoje, moka Klientas, ir Pardavėjas neprivalo informuoti Kliento apie tokius muitus ar mokesčius. 

6. PRISTATYMAS IR GRĄŽINIMAS 

Visi pristatymai atliekami patikimai ir greitai. Užsakytų ir pristatytų užsakymų grąžinimai nagrinėjami kiekvienu konkrečiu atveju.

7. NAUDOTOJO PAREIGOS

Prisijungdamas prie šios svetainės arba ja naudodamasis Klientas privalo laikytis šių Taisyklių ir sąlygų bei šioje svetainėje paskelbtų specialių įspėjimų ar nurodymų dėl prieigos ar naudojimo. Neapribojant jokios kitos šių Sąlygų nuostatos bendrumo, jei Klientas dėl aplaidumo ar tyčia nevykdo bet kurios iš šiose Sąlygose nustatytų pareigų, jis atsako už visus Pardavėjui, jo filialams, partneriams ar licencijų teikėjams padarytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ir žalą.

8. ATSAKOMYBĖ

Pardavėjas jokiomis aplinkybėmis nebus atsakingas už bet kokius sutrikimus ar klaidas, atsiradusias naudojantis šia svetaine. Pardavėjas taip pat jokiomis aplinkybėmis neatsako ir neprisiima atsakomybės už bet kokius (a) veiklos sutrikimus; (b) prieigos prie svetainės vėlavimus ar prieigos sutrikimus; (c) duomenų nepateikimą, neteisingą pateikimą, sugadinimą, sunaikinimą ar kitokį pakeitimą; (d) bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, patirtą dėl sandorių su svetaine arba dėl to, kad svetainėje yra nuorodų ne į svetainę; (e) kompiuterinius virusus, sistemos gedimus ar sutrikimus, kurie gali atsirasti naudojantis svetaine, įskaitant hipersaitus į trečiųjų šalių svetaines arba iš jų (f) bet kokius turinio netikslumus arba (g) įvykius, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti.

Pardavėjas neatsako už bet kokią netiesioginę, specialią, atsitiktinę žalą (įskaitant prarastą pelną), susijusią su šia svetaine, neatsižvelgiant į ieškinio formą, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų susitarimas, deliktas (įskaitant aplaidumą) ar kita.

Klientas sutinka atlyginti, ginti ir apsaugoti Pardavėją nuo bet kokios žalos ar nuostolių, atsirandančių dėl trečiosios šalies pretenzijos, ieškinio ar reikalavimo, kylančio dėl to, kad Klientas pažeidė šias Taisykles ir sąlygas.

Pardavėjas neatsako už kitų svetainių, į kurias yra nuorodos iš Pardavėjo svetainės, turinį. Svetainėje pateikiamos trečiųjų šalių nuorodos yra skirtos tik Kliento patogumui. Pardavėjas jokiu būdu neatsako už bet kokių kitų svetainių, į kurias yra nuorodos į šią svetainę ar iš jos, tikrinimą ar veikimą ir negarantuoja jų pasiūlymų, taip pat neprisiima jokios atsakomybės už tokių puslapių ir svetainių veiksmus, turinį, produktus ar paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, jų privatumo politiką ir sąlygas. Klientas turėtų atidžiai peržiūrėti visų kitų svetainių, kuriose jis lankosi, sąlygas ir privatumo politiką.

Pardavėjas neatsako už vėlavimus, įsipareigojimų nevykdymą ar kitus nesklandumus, atsiradusius dėl aplinkybių ir kliūčių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti (force majeure), įskaitant, bet neapsiribojant, streikus, vyriausybės veiksmus, karus ar nepaprastąsias padėtis šalyje, terorizmo grėsmes ar teroro aktus, aplinkos ar klimato anomalijas, trečiosios šalies veiklos sutrikimus, interneto ryšio problemas, taip pat techninės ir programinės 

9. AUTORIŲ TEISĖS 

UAB „Korean Cosmetic Lab“. Visos teisės saugomos.

Visas šios svetainės turinys, korespondencija (el. paštu ar paštu), taip pat rinkodaros medžiaga, naudojama reklamuojant svetainę trečiųjų šalių ištekliuose, yra Pardavėjo nuosavybė. Draudžiama atgaminti ar skelbti bet kurią turinio dalį ar visą turinį, išskyrus kopijų ir spaudinių darymą pagrįstam asmeniniam Kliento naudojimui.  

10. GINČŲ SPRENDIMAS

Visoms šiose Sąlygose numatytoms teisėms ir pareigoms bei visiems veiksmams taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, tarsi visos Sąlygos būtų sudarytos ir vykdomos Lietuvoje.

Šalys patvirtina, kad visus ginčus, susijusius su šiomis Sąlygomis ir (arba) Pirkimo sutartimi, bandys spręsti abipusių derybų būdu. Jei Šalims nepavyksta išspręsti ginčo taikiomis tarpusavio derybomis, visi ginčai, nesutarimai ar pretenzijos sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės ir sąlygos yra išsamus ir aktualus Kliento ir Pardavėjo susitarimas dėl naudojimosi šia svetaine ir bet kokiu jos turiniu ir (arba) šioje svetainėje rodomų produktų pirkimo.

Pardavėjas turi teisę bet kada redaguoti ir atnaujinti Sąlygas, paskelbdamas šiuos pakeitimus interneto svetainėje ir nurodydamas bet kokį tokį pakeitimą, paskelbdamas naujausio atnaujinimo datą. Bet kokie Taisyklių ir sąlygų pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo. Pardavėjas turi visas teises nutraukti arba atšaukti bet kokias šiomis taisyklėmis ir sąlygomis suteiktas teises. Klientas privalo nedelsdamas laikytis bet kokio tokio atšaukimo ar pakeitimo, jei taikytina, įskaitant, jei reikia, nutraukti bet kokį naudojimąsi šia svetaine.

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata yra neįgyvendinama ar negaliojanti pagal bet kurį taikytiną įstatymą arba yra pripažinta neįgyvendinama bet kuria taikytina savavališka institucija ar teismo sprendimu, toks neįgyvendinamumas ar negaliojimas nedaro šių Sąlygų negaliojančiomis ar netaikytinomis kaip visumos. Savo ruožtu šios sąlygos, kiek tai įmanoma, keičiamos pagal bet kokius galiojančius įstatymus taip, kad visiškai atspindėtų pirminius šalių ketinimus, kurie buvo numatyti pirminėse sąlygose.

PASKYRA
Norimų prekių sąrašas
Norimų prekių sąrašas
Prisijungti
Sukurti paskyrą

Naujo slaptažodžio nustatymo nuoroda bus išsiųsta Jūsų nurodytu el.pašto adresu.

Slaptažodžio atstatymas

Pamiršote slaptažodį? Įveskite vartotojo vardą arba el.pašto adresą. Į el.pašto dėžutę gausite nuorodą naujam slaptažodžiui susikurti.